Všeobecné obchodní podmínky firmy PKprint platné od 1.2.2021

 

1.

Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují práva a povinnosti společnosti Petr Šindler – PKprint., IČ 45139181, se sídlem Velká Buková 120 , 270 23 Křivoklát  (dále jen „společnost PKprint”) a jejích zákazníků a dále postup uzavírání smlouvy se zákazníkem.

1.2

Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) součástí obsahu smluv uzavíraných společností PKprint se zákazníkem a zákazník měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito Podmínkami, a to buď na webových stránkách společnosti PKprint (internetová doména https://www.pkprint.cz; dále jen „internetový obchod”), nebo jejich zasláním společností PKprint spolu s nabídkou (nabídkovým listem). Obsah smlouvy tvoří zákazníkem akceptovaná nabídka společnosti Pkprint (nebo objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím internetového obchodu a akceptovaná společností PKprint) a obchodní podmínky. Jestliže společnost PKprint uzavřela se zákazníkem rámcovou smlouvu, tvoří obsah konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo také ujednání rámcové smlouvy.Obchodní podmínky jsou považovány za akceptované akceptací cenové nabídky, zasláním objednávky nebo uhrazením zálohové faktury.

1.3

V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo má přednost ustanovení kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení rámcové smlouvy, má přednost ustanovení rámcové smlouvy. V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a ustanovení konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, má přednost ustanovení konkrétní kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo.

1.4

Zákazníkem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a se kterou společnost PKprint uzavírá v souvislosti s podnikáním zákazníka smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu,reklamních předmětů, služeb (kupní smlouva; zákazník je kupujícím) nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo; zákazník je objednatelem). Pro odstranění pochybností je za zákazníka považována pouze taková osoba, která se vůči společnosti PKprint identifikuje svým IČ.

1.5

Za zákazníka se považuje také Česká republika, popř. jiný stát, územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jiný zadavatel veřejné zakázky podle § 4  zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako např. státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, pokud společnost PKprint s takovou osobou uzavírá smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu, reklamních předmět nebo služeb  nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka.  

2.

Uzavření smlouvy

2.1

Smlouva mezi společností PKprint a zákazníkem je uzavřena akceptací nabídky (nabídkového listu, email) vyhotovené společností Pkprint. Podá-li zákazník objednávku prostřednictvím internetového obchodu společnosti Pkprint, je smlouva uzavřena výslovnou akceptací objednávky společností PKprint (e-mailem), přičemž akceptací objednávky se nerozumí automaticky generované potvrzení internetového obchodu o tom, že objednávka byla učiněna, jež může být doplněno o cenovou kalkulaci připravenou společností Pkrint. Zasláním objednávky , která je ve všech případech závazná, vyjadřuje
kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami svůj souhlas

2.2

Zákazník se může obrátit na společnost Pkprint osobně, e-mailem, poštou se svou poptávkou na předložení nabídky (nabídkového listu). Poptávka musí obsahovat:

 

a)

kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení nebo název, identifikační číslo osoby, místo podnikání, sídlo nebo bydliště);

b)

grafické podklady;

c)

termín zhotovení;

d)

způsob balení;

e)

objem zakázky;

f)

u objednání zboží: velikost, počty, barevnost;

g)

způsob dopravy zboží;

h)

upřednostněný způsob zaslání nabídky a způsob, jakým zákazník potvrdí akceptaci nabídky (e-mailem, poštou ).

2.3

Grafické podklady mohou být dodány

 

a)

v elektronické podobě Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 12 nebo v jiné podobě odsouhlasené společností PKprint;

b)

jako vzorek předmětu;

c)

vytištěné na papíře.

2.4

Poskytují-li údaje obsažené v poptávce zákazníka dostatek informací pro zpracování nabídky, zašle společnost PKprint zákazníkovi nabídku ve formě nabídkového listu. Nabídka může být zákazníkovi zaslána e-mailem, poštou , a to dle upřednostněného způsobu zaslání nabídky. . Společnost PKprint je nabídkou vázána po dobu čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání zákazníkovi, není-li v nabídce stanoveno jinak.

2.5

Souhlasí-li zákazník s nabídkou, potvrdí její přijetí (akceptaci) společnosti PKprint e-mailem, poštou . Doručením akceptace společnosti PKprint je uzavřena smlouva, dle čl. 1.4. těchto Podmínek.

2.6

Je-li akceptace nabídky doručena společnosti Pkprint do 13:00 hod. pracovního dne, je stejný den zaevidována do informačního systému společnosti PKprint (dále jen „informační systém”). Je-li akceptace nabídky doručena společnosti PKprint n po 13:00 hod. pracovního dne nebo v jiný než pracovní den, je zaevidována do informačního systému nejpozději následující pracovní den. O zaevidování do informačního systému je zákazník vyrozuměn automaticky generovaným e-mailem.

  

3.

Dodací lhůta

3.1

Lhůta pro dodání reklamních předmětů a služeb, zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „dodací lhůta”) je obsažena v nabídce společnosti PKprint

3.2

Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud v této lhůtě

 

a)

je zboží připraveno pro převzetí zákazníkem v provozovně společnosti PKprint   a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn;

b)

je zboží předáno zákazníkovi na místě určeném zákazníkem nebo zboží nemůže být zákazníkovi na takovém místě předáno pro nedostatek součinnosti zákazníka, je-li doprava zboží prováděna společností PKprint

c)

je zboží předáno k přepravě, je-li doprava zajišťována přepravní službou.

3.3

Společnost PKprint přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech:

 

a)

zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohovou fakturu;

b)

zákazník se nevyjádří ke korektuře ve lhůtě podle odst. 6.3;

c)

zákazník se nevyjádří ke vyvzorovanému výrobku ve lhůtě podle odst. 6.8;

d)

zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla ve stanovené lhůtě (např. nedodal zboží k dekoraci);

e)

zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě;

f)

zákazník neposkytl společnosti PKprint jinou součinnost nezbytnou ke splnění její povinnosti;

g)

zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti Pkprint

h)

nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

i)

na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky;

j)

v jiných případech stanovených těmito Podmínkami;

přičemž nová dodací lhůta začne běžet po odpadnutí příslušné překážky.

03.4

Společnost PKprint je povinna bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost dle odst. 3.3 písm. h) těchto Podmínek nebo že na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky dle odst. 3.3 písm. i) těchto Podmínek.

3.5

Je-li společnost PKprintn v prodlení se splněním zakázky v dodací lhůtě, je povinna zaplatit zákazníkovi na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

4.

Cena

4.1

Cena za dodání reklmaních předmětů a služeb ,zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „kupní cena”) může být určena

 

a)

na základě platného ceníku společnosti PKprint;

b)

na základě obsahu rámcové smlouvy;

c)

zvláštní dohodou společnosti PKprint a zákazníka.

4.2

Kupní cena bude uvedena v nabídce společnosti Pkprint adresované zákazníkovi  nezahrnuje následující náklady

a) náklady na balení zboží; náklady na balení zboží se určí podle konkrétních požadavků zákazníka na balení zboží a jejich výše bude se zákazníkem dohodnuta společně s dohodou o způsobu balení zboží;

b) náklady na provedení korektury dodaných grafických vzorů a úpravu grafických podkladů dodaných zákazníkem;

c) náklady na přepravu zboží k zákazníkovi, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.

4.3

Ke kupní ceně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.

Splatnost

5.1

Splatnost daňových dokladů vystavených společností PKprint je sedm (7) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností PKprint je tři (3) dny ode dne vystavení. O změnu splatnosti může zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu: „fakturace@www.pkprint.cz”. Společnost PKprint není povinna žádosti vyhovět.

5.2

Kupní cenu a související náklady je možné zaplatit

 

a)

v hotovosti;

b)

bankovním převodem;

c)

na dobírku, pokud je předmětem zakázky provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil nebo reklamní předměty zákazníka.

5.3

U nových zákazníků společnost Pkprint vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků. Výše zálohy je uvedena v nabídce podle odst. 2.4.

5.4

Po řádném zaplacení kupní ceny a příp. souvisejících nákladů u tří zakázek, může společnost PKprint u dalších zakázek sjednat se zákazníkem zaplacení ceny a nákladů po převzetí zboží. Zákazník musí o tuto možnost  zažádat e-mailem na objednavky@www.pkprint.cz, společnost PKprint ho dále nemusí na tuto možnost upozorňovat. Zákazníkovi na výše uvedené nevzniká nárok automaticky, přičemž společnost PKprint  může jeho žádost zamítnout, a to bez uvedení důvodu zamítnutí.

5.5

Je-li zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů je zákazník povinen zaplatit společnosti PKprint smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty nastává vždy posledním dnem příslušného kalendářního týdne, ve kterém byť jen částečně trvalo prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny.

5.6

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů.

5.7

Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce společnosti PKprint nebo postoupit svou pohledávku za společností PKprint na třetí osobu.

5.8

V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost PKprint oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.9

V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti PKprint je společnost PKprint oprávněna pozastavit veškeré dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka vůči společnosti Pkprint Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany společnosti PKprint.

6.

Korektura a vyvzorovaný výrobek

6.1

Korekturou se rozumí grafický návrh provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil, který zahrnuje velikost, množství, barevnost a způsob technologie (potisk, výšivka nebo sublimace). Korekturu může dodat společnosti PKprint zákazník nebo může být korektura vypracována společností PKprint. Neuvede-li zákazník nejpozději při akceptaci nabídky, že dodá korekturu on, připraví korekturu společnost PKprint; to neplatí, dohodnou-li se společnost PKprint a zákazník jinak. Za přípravu korektury náleží společností PKprint odměna, na jejíž výši se společnost PKprint a zákazník dohodnou.

6.2

Připravuje-li korekturu společnost PKprint, je zaslána klientovi e-mailem do 48 hodin po zaevidování akceptované nabídky do informačního systému společnosti PKprint a poskytnutí všech údajů pro přípravu korektury zákazníkem, vč. případných fyzických vzorků, jsou-li pro přípravu korektury potřeba.

6.3

Zákazník je povinen se ke korektuře vyjádřit do 24 hodin od jejího doručení. Bez odsouhlasení korektury zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků . Nevyjádří-li se zákazník ke korektuře ve lhůtě podle věty první, zaniká jeho právo, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě.

6.4

Má-li zákazník k první korektuře výhrady a následující (druhá) korektura zaslaná společností PKprint zákazníkovi je již zákazníkem odsouhlasena, prodlužuje se dodací lhůta o dobu od uplynutí lhůty k vyjádření k první korektuře do odsouhlasení korektury zákazníkem. Má-li zákazník výhrady k první korektuře a ke druhé korektuře, zaniká právo zákazníka, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě. V závislosti na okamžiku odsouhlasení korektury zákazníkem dohodne společnost PKprint se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.5

Po přípravě korektury může být připraven vyvzorovaný výrobek. Vyvzorovaný výrobek se připravuje tehdy, dohodnou-li se na tom společnost PKprint a zákazník. Přípravou vyvzorovaného výrobku se rozumí provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na jeden kus textilu nebo předmětu. Společnost PKprint má právo ma úhradu nákladů za přípravu vzorků nedohodne li se se zákazníkem jinak.

6.6

Společnost PKprint se dohodne se zákazníkem, zda mu bude zaslán vyvzorovaný výrobek (tj. vlastní textil) zásilkovou službou nebo naskenovaný nebo vyfocený vyvzorovaný výrobek e-mailem.

6.7

V případě zaslání vyvzorovaného výrobku zásilkovou službou bude zákazník e-mailem vyrozuměn o předání vyvzorovaného výrobku zásilkové službě.

6.8

Je-li zákazníkovi zaslán vyvzorovaný výrobek zásilkovou službou, je zákazník povinen se k vyvzorovanému výrobku vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení. Nevyjádří-li se zákazník v této lhůtě, zaniká právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost PKprint dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.9

Bez odsouhlasení vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil u sjednaného rozsahu zakázky .

6.10

V případě výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku znamená změnu požadavků zákazníka oproti odsouhlasené korektuře, zaniká zákazníkovi v okamžiku doručení výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku společnosti PKprint právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost PKprint dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu. Ze stejného důvodu (požadavek zákazníka na změnu oproti odsouhlasené korektuře), bude další změna (nová korektura, nový vyvzorovaný výrobek) zpoplatněna dle stanoveného ceníku.

6.11

Zahrnuje-li zakázka něco jiného než pouhý potisk, výšivku, sublimaci nebo aplikaci potisku, neplatí lhůty podle odst. 6.1 až 6.10 a společnost PKprint dohodne individuálně se zákazníkem jednotlivé termíny pro zaslání korektury a vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku a lhůty pro jejich odsouhlasení zákazníkem.

7.

Místo dodání zboží

7.1

Zákazník je povinen převzít zboží (zakázkový textil nebo provedené dílo) v provozovně společnosti PKprint není-li dohodnuto jinak. Zákazník je povinen potvrdit převzetí zboží písemně, a to zpravidla podpisem a otiskem razítka, je-li zákazníkem používáno, na dodacím listu.

7.2

Po dohodě může být zakaázka dodána prostředníctvím firemnch vozů PKPrint.

7.3

Po dohodě se zákazníkem může být zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou (DPD, PPL, DHL, Česká pošta), kterou hradí zákazník podle platného ceníku přepravní společnosti. Každý karton se zbožím je označen identifikačním štítkem, podle kterého je možné zkontrolovat obsah zásilky. Podrobné údaje o zásilce jsou uvedeny v dodacím listu.

7.4

Nestanoví-li zákon jinak, je zákazník povinen převzít zboží. Převzetí zboží je zákazník povinen potvrdit.

8.

Nebezpečí škody na věci

8.1

Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka

 

a)

převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti PKprint Velká Buková 120 270 23 

b)

převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností PKprint;

c)

předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou.

8.2

Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

8.3

V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předaný zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek společnosti PKprint provést dílo a předat jej zákazníkovi je splněný

 

a)

převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti PKprint Velká Buková 120 270 23 ;

b)

převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností PKprint;

c)

předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou.

8.4

Po převzetí zboží je zákazník povinen dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s předměty (praní, žehlení apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je zákazník povinen poučit osoby, kterým zboží dále předává.

9.

Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

9.1

Při dodání zakázkového textilu (kupní smlouva) nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 10 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti PKprint.

9.2

Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na předměty zákazníka) připouští, aby u části zboží předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného zboží se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti PKprint množství předmětů určeného k dekoraci, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství textilu se zákazník musí se společností PKprint dohodnout.

9.3

Nepřesáhne-li množství znehodnoceného zboží 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu předmětů předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu, nebo zboží.

9.4

Přesáhne-li množství znehodnoceného zboží 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu předmětů předaného zákazníkem k provedení díla, společnost PKprint uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného zboží, která přesahuje 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu zboží předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do sjednané ceny potisku, nebo výšivky.

10.

Povinnost mlčenlivosti

10.1

Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související se společností PKprint, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „důvěrné informace”).

10.2

Zákazník nesmí zneužít důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.

10.3

Povinnost mlčenlivosti zákazníka se vztahuje také na veškeré údaje, které mu byly poskytnuty v souvislosti s internetovým obchodem a uživatelským účtem. Zákazník nesmí třetí osobě sdělit či jinak zpřístupnit své heslo, uživatelské jméno, strukturu internetového obchodu či zdrojový kód či jakékoli informace v souvislosti s internetovým obchodem, zejména údaje potřebné pro přístup do svého uživatelského účtu. Zákazník je povinen zajistit, aby povinnost mlčenlivosti dodržoval také každý jeho zaměstnanec, který má své uživatelské jméno, heslo a přístup k uživatelskému účtu.

11.

Odpovědnost za vady

11.1

Společnost PKprint odpovídá za vady, které:

 

a)

má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, nebo

b)

se vyskytnou v záruční době (záruka).

11.2

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová  vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé.  Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží. Společnost PKprint poskytuje zákazníkovi ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 2 (dvou)  měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na zákazníka, není-li stanoveno společností PKprint u příslušného zboží jinak.  Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený společností PKprint.Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí, u hrnků se doporučuje pouze ruční mytí.   Zákazník bere na vědomí, že textil je nutné prát na 20° C a bez použití agresivních přísad pracího prášku.

11.3

Společnost PKprint neodpovídá za vady, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého zákazníkem.

11.4

Společnost PKprint není povinna kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého zákazníkem pro provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže společnost PKprint upozorní zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost PKprint oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje dodací lhůta. Společnost PKprint má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna. 

11.5

V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 5 (pěti) dnů od převzetí zboží oznámit společnosti PKprint výskyt vad formou e-mailu na adresu petr@www.pkprint.cz. Stejně tak postupuje Kupující i při reklamaci množství v dodávce. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího, musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby

11.6

Je-li zboží dodáno s vadami nebo odpovídá-li společnost PKprint za výskyt vad v záruční době, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti PKprint dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici zboží nutné k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny. Při reklamaci potisku, nebo výšivky na dodané zboží , ručí společnost PKprint za dodané zboží pouze do výše sjednané ceny potisku, nebo výšivky. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z titulu odpovědnosti za vadné plnění vyloučeny

11.7

Zákazník nemůže u společnosti PKprint požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována.

11.8

11.9

Společnost PKprint se vyjádří k oprávněnosti reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne dodání vadného zboží na provozovnu společnosti PKprint na adrese Velká Buková 120, 27023 

Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu.

11.10

Je-li zákazníkovi poskytnut určitý počet kusů zboží se slevou z důvodu výskytu vady, nevztahuje se na tyto kusy odpovědnost společnosti PKprint za vady. Aby zákazník mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u ostatních kusů, musí současně se zbožím, u kterého je reklamována vada, předložit všechny kusy, na které mu byla poskytnuta sleva, a to za účelem vyloučení pochybností, zda není reklamováno zboží, na které byla poskytnuta sleva.

12.

Ochrana osobních údajů

12.1

Společnost PKprint se při své obchodní činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá data poskytnutá zákazníkem jsou uchována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím subjektům k dalšímu využití. Data zákazníka mohou být využita pouze společností PKprint pro účely statistického zpracování a komunikace se zákazníkem.

12.2

Používáním internetového obchodu zákazník dává svůj souhlas se shromažďováním a použitím informací o jeho nákupech za výše stanovených podmínek. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.

12.3

Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným prohlášením doručeným společnosti PKprint. Zákazník má dále právo písemně požádat PKprint o informace o zpracování svých osobních údajů obsahující (i) účel zpracování osobních údajů; (ii) vymezení osobních údajů, které jsou či byly předmětem zpracování společně s uvedením jejich zdroje; a (iii) údaje o příjemcích těchto informací.

12.4

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoli změně svých osobních údajů.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost PKprint o jakékoli překážce, která brání splnění jeho povinnosti.

13.2

Závazkový vztah mezi společností PKprint a zákazníkem se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.3

Veškeré spory vyplývající ze závazkových vztahů mezi společností PKprint a zákazníkem budou s konečnou platností rozhodovány před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla společnosti PKprint

13.4

Pro závazkové vztahy mezi společností PKprint a zákazníkem je výslovně vyloučena aplikace všech ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží vyjma těch, jejichž aplikaci nelze vyloučit.

13.5

Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem, který je uveden v záhlaví Podmínek. Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.PKprint.cz. Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost PKprint, a to kdykoliv. Změnou obchodních podmínek se nezasahuje do již uzavřených smluv. Společnost PKprint  oznámí změnu Podmínek upozorněním na webových stránkách www.PKprint.cz.

Vydáno v(e) Velká Buková 1.10.2020 / revize D / platné od 1.2.2021. Tyto VOP nahrazují předchozí VOP .

Přejít nahoru

Omlouváme se, ale stránky jsou právě v rekonstrukci, některé odkazy nejsou funkční

Nebojte, nebude to trvat dlouho, zbývá jen

dnů
hodin
minut
sekund